Μικρή πτώση ζημιών και μείωση του κύκλου εργασιών παρουσίασε το 2009 ο όμιλος της ΑΝΕΚ σε σχέση με το 2008.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου για το 2009 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 5,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,9 εκατ. ευρώ το 2008, ενώ ο κύκλος εργασιών του σε 274,5 εκατ. ευρώ, έναντι 282,4 εκατ. ευρώ το 2008.

Κατά τη χρήση 2009 ο Όμιλος ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές της Κρήτης, του Αιγαίου, της Αδριατικής και της Βόρειας Αφρικής έχοντας υπό διαχείριση, συνολικά, 16 πλοία (13 ιδιόκτητα). 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της ζήτησης και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στους περισσότερους προορισμούς, ο Όμιλος ΑΝΕΚ ενέτεινε τις προσπάθειες για την αδιάλειπτη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, στοχεύοντας στην ενίσχυση των μεριδίων αγοράς και αυξάνοντας τη διακίνηση τόσο των επιβατών όσο και των ΙΧ. 

Επιπλέον, ο Όμιλος διεύρυνε τις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας καλύπτοντας τις ανάγκες διακίνησης μεταξύ των νησιών του Αιγαίου με την ανάληψη εξυπηρέτησης επιδοτούμενων γραμμών από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το 2009 η Εταιρεία εδραιώθηκε στη γραμμή του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου είχε ξεκινήσει δρομολόγια στα μέσα του 2008, αυξάνοντας το μεταφορικό της έργο, ενώ ταυτόχρονα, έκανε αισθητή την παρουσία της στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων μέσω της εξυπηρέτησης γραμμών δημόσιας υπηρεσίας. Συνολικά, η ΑΝΕΚ το 2009 διακίνησε 2,5 εκατομμύρια επιβάτες (έναντι 2,3 εκατ. το 2008), 421 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα (έναντι 389 χιλ.) και 256 χιλ. φορτηγά (έναντι 256 χιλ.). 

Σημαντική για την αναπτυξιακή προοπτική του Ομίλου ήταν και η επίτευξη συμφωνίας για την εξαγορά ποσοστού 33,35% στην Hellenic Seaways (HSW) με στόχο την ενίσχυση της δραστηριότητας. 

Κύκλος Εργασιών 

Η μείωση του κύκλου εργασιών αποδίδεται, κυρίως, στη μείωση της εμπορευματικής κίνησης, απόρροια της ύφεσης και της γενικότερης διεθνούς κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος στο 2009 διατήρησε υψηλά μερίδια στην αγορά της Αδριατικής, διακινώντας το 32% των επιβατών, το 34% των Ι.Χ. και το 33% των φορτηγών, εκτελώντας το 34% των συνολικών δρομολογίων στις γραμμές της Αγκόνας και της Βενετίας. 

Η διακίνηση στις γραμμές του εσωτερικού ενισχύθηκε κυρίως από την διείσδυση σε νέες γραμμές και στο ΒΑ Αιγαίο. Όσον αφορά στην πορεία της Μητρικής, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 254,3 εκατ. αυξημένος κατά 1,0% έναντι του 2008 που ανήλθε σε ευρώ 252,1 εκατ. 

Μεικτά Κέρδη 

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου υποχώρησαν σε ευρώ 49,5 εκατ. έναντι ευρώ 54,4 εκατ. το 2008. Αντίστοιχα, το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 18,0% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 19,3% το 2008. Στη διαμόρφωση του αποτελέσματος αυτού συνετέλεσε το αυξημένο κόστος διαχείρισης και λειτουργίας πλοίων και των συνολικών αποσβέσεων λόγω της αύξησης του στόλου του Ομίλου. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη της Μητρικής ανήλθαν σε ευρώ 47,1 εκατ. έναντι ευρώ 52,3 εκατ. το 2008. 

EBITDA 

Ανάλογη ήταν και η εξέλιξη των αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τη χρήση 2009, τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 24,2 εκατ. έναντι ευρώ 26,9 εκατ. το 2008. Σε επίπεδο Εταιρείας το EBITDA ανήλθε σε ευρώ 24,1 εκατ., έναντι ευρώ 27,3 εκατ. το 2008 ακολουθώντας τη μείωση του μεικτού κέρδους αφού τα γενικά έξοδα παρέμειναν αμετάβλητα. 

Καθαρά Αποτελέσματα 

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου για το 2009 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 5,8 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 5,9 εκατ. το 2008, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ευρώ 3,8 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 3,5 εκατ. το 2008. Όπως προαναφέραμε, η μείωση του μεικτού κέρδους συνέτεινε στη διαμόρφωση του ως άνω αποτελέσματος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε σε ευρώ 14,2 εκατ. από ευρώ 17,9 εκατ. το 2008 για τον Όμιλο και σε ευρώ 13,9 εκατ. από ευρώ 17,4 εκατ. το 2008 για την Εταιρεία λόγω της μείωσης του κόστους δανεισμού και της αποπληρωμής δανείων. 

Σημαντικότερες εξελίξεις της χρήσης 2009: 

Η ΑΝΕΚ και η θυγατρική ΛΑΝΕ, κατά τους πρώτους μήνες του 2009, συμμετείχαν σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς που προκήρυξε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που αφορούσαν στη συγκοινωνία μεταξύ διάφορων νησιών του Αιγαίου. Οι εταιρείες μειοδότησαν και, ως εκ τούτου, δρομολογήθηκε το πλοίο AΡΤΕΜΙΣ (ναυλωμένο) για την εξυπηρέτηση των νησιών των Κυκλάδων, τα πλοία ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ και ΠΡΕΒΕΛΗΣ για τη σύνδεση των νησιών των Δωδεκανήσων με την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τον Πειραιά και το πλοίο Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ για τη σύνδεση της Κρήτης με τα Κύθηρα και την Πελοπόννησο. Επίσης, δρομολογήθηκε το πλοίο HIGHSPEED 1 (ναυλωμένο) για την εξυπηρέτηση των νησιών των Σποράδων με τον Αγ. Κωνσταντίνο. 

Τον Απρίλιο του 2009 η εταιρεία υπέγραψε με την INTERAMERICAN την πρωτοποριακή συμφωνία -ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο- Ασφαλώς Μαζί με την οποία παρέχονται δωρεάν προς όλους τους επιβάτες της, υπηρεσίες άμεσης ιατρικής βοήθειας μέχρι και για 7 ημέρες μετά το ταξίδι τους. Η ΑΝΕΚ είναι η μόνη εταιρεία στο χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας που παρέχει κάλυψη υγείας στους επιβάτες της, ενώ το πρόγραμμα από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του, απέδειξε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Εταιρείας. 

Το Μάιο του 2009 η ΑΝΕΚ υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ για την αγορά του 33,35% της εταιρείας HELLENIC SEAWAYS. 

Τέλος, κατά το 3ο τρίμηνο συνεχίστηκαν οι ναυλώσεις των πλοίων ΑΡΙΑΔΝΗ και ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ σε εταιρείες του εξωτερικού. 

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της ΑΝΕΚ αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αφού απέσπασε σημαντικά βραβεία και διακρίσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, όπως η Lloyd΄s List, ενώ είχε εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία σε πολλές τουριστικές εκθέσεις. Επίσης, η ANEK LINES απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Μετασκευής Πλοίου για το F/B ΛΥΡΟΣ από τα ShipPax Award, ενώ το βραβείο Ναυτικός της Χρονιάς από τα Greek Shipping Awards 2009 της Lloyd΄s List απονεμήθηκε σε δύο πλοιάρχους της Εταιρείας. Τέλος, η Εταιρεία τιμήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου για την συμπλήρωση ενός χρόνου παρουσίας της στη γραμμή. 

Η οικονομική ύφεση και οι επιπτώσεις της, ο έντονος ανταγωνισμός στην επιβατηγό ναυτιλία και το κόστος των καυσίμων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που θα διαμορφώσουν τις εξελίξεις και στην τρέχουσα χρήση του 2010. 

Η ΑΝΕΚ έχοντας παρατάξει ως εφόδια την εμπειρία, την αφοσίωση και την υπομονή, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων στις υπάρχουσες αγορές ενώ, παράλληλα, προσδοκεί στην αξιοποίηση ευκαιριών για την επέκταση σε νέες αγορές.