Στο σχέδιο Νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής προβλέπεται:
1. Στο άρθρο 44 παράγραφος 1, η θέσπιση Αντιδημάρχου από σύμβουλο της πλειοψηφίας που έχει εκλεγεί στη Νησιωτική Δημοτική Κοινότητα ως επιπλέον θέση για το σύνολο του νησιωτικού «Καλλικρατικού» Δήμου.
Αναμφισβήτητα η απόφαση αυτή αποτελεί μια χρήσιμη ρύθμιση για τα Αντικύθηρα διότι βοηθάει στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δημοτικής Ενότητας Αντικυθήρων προς όφελος των κατοίκων της.
2. Στο άρθρο 44 παράγραφος 5 του Νομοσχεδίου αναφέρεται ότι στην παράγραφο 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέχρι 31.12.2011, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προσαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 272/1985 (Α΄ 101), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το π.δ. 138/2004 (Α΄ 99), στις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως προς τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας και των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των Ιερών Προσκυνημάτων, που ορίζει το άρθρο 18 του ίδιου π.δ. 272/1985, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρατείνεται και λήγει σε ένα μήνα από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος. Οι διατάξεις που αφορούν τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων εφαρμόζονται και για την οικονομική διοίκηση και διαχείριση της «Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας».