ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013»

Κωδικός Πρόσκλησης : (12) / Α.Π 5671 / 31.07.2009

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5443/05.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττική 2007-2013»,

Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,

Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

Την ΚΥΑ με αριθ.9772/ΕΥΣ 1126/29.02.2008 (ΦΕΚ 471/Β/17-03-2008) με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Αττική 2007-2013»,

Την από 09-12-2009 Πράξη 24 Π.Υ.Σ., (ΦΕΚ 528/16-12-2009) περί ορισμού του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

Την με αρ. πρωτ. 18698 / ΕΥΣ / 2782 / 09-04-2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας (76) – Υποδομές Υγείας.

Την με αρ. πρωτ. 1434 / 06-03-2008 απόφαση της 1ης Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας, όπως αυτά ισχύουν.

Την με αρ.πρωτ. 5671 / 31-07-2009 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Αττική 2007-2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» .

Την με αρ. πρωτ. 110537 / 02-11-2009 αίτηση χρηματοδότησης πράξης της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013»,

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

Την από 28-01-2010 εισήγηση του Προϊστάμενου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013».

To με Α.Π 588/18-02-2010 έγγραφο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την ένταξη της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ»

στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 ».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α).