ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/11/2018 14:34:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤ1ΦΩΛΨ-Β2Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 717/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 717/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 21/11/2018 14:10:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙΟ5ΩΛΨ-55Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 4634
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 4634
Ημ/νια: 21/11/2018 14:06:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΝΓΩΛΨ-ΑΗ0

Δέσμευση πίστωσης υπηρεσίας Προμήθεια και συντήρηση εορταστικού διακόσμου
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης υπηρεσίας Προμήθεια και συντήρηση εορταστικού διακόσμου
Ημ/νια: 21/11/2018 13:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΡ0ΩΛΨ-ΥΚΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 716/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 716/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
Ημ/νια: 21/11/2018 13:54:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2ΧΚΩΛΨ-ΖΒ0

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4626
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4626
Ημ/νια: 21/11/2018 13:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΧΓΩΛΨ-Β26

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚ/ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚ/ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA
Ημ/νια: 21/11/2018 13:13:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΣΥΩΛΨ-ΙΞΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/11/2018 13:00:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΘΡΩΛΨ-40Δ

Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού
Θέμα: Συντήρηση - υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού
Ημ/νια: 21/11/2018 12:52:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 66ΔΘΩΛΨ-6Ε1

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4621
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 4621
Ημ/νια: 21/11/2018 12:42:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΥΓΩΛΨ-Ξ3Ν