ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/05/2019 14:52:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΙΘΩΛΨ-Φ9Τ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/05/2019 14:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΘΩΩΛΨ-64Λ

Απόφαση Δημάρχου 313/2019 - Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για «Λοιπά έξοδα – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από πυρκαγιά».
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 313/2019 - Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για «Λοιπά έξοδα – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από πυρκαγιά».
Ημ/νια: 17/05/2019 13:41:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 99ΗΧΩΛΨ-ΒΘΦ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1681
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1681
Ημ/νια: 17/05/2019 13:38:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΜΜΩΛΨ-ΤΜ6

ΑΠΟΦΑΣΗ 315/2019 - Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 315/2019 - Ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικών δώρων»
Ημ/νια: 17/05/2019 12:59:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ959ΩΛΨ-0ΣΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ 314/2019 Ανάθεση υπηρεσίας «Μετακίνηση Αντιδημάρχου και οχημάτων του Δήμου Κυθήρων από τα Κύθηρα στα Αντικύθηρα και επιστροφή»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 314/2019 Ανάθεση υπηρεσίας «Μετακίνηση Αντιδημάρχου και οχημάτων του Δήμου Κυθήρων από τα Κύθηρα στα Αντικύθηρα και επιστροφή»
Ημ/νια: 17/05/2019 12:22:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΖ4ΩΛΨ-ΠΓΣ

Απόφαση Δημάρχου 311/2019 - Συγκρότηση επιτροπής για επιλογή προσωπικού
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 311/2019 - Συγκρότηση επιτροπής για επιλογή προσωπικού
Ημ/νια: 17/05/2019 12:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΝΦΘΩΛΨ-ΔΘΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1678
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1678
Ημ/νια: 17/05/2019 11:47:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ78ΩΛΨ-Χ2Χ

Απόφαση Δημάρχου 304/2019 τεκμηριωμένη για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών αυτοματισμών γραφείου"
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 304/2019 τεκμηριωμένη για την υπηρεσία με τίτλο "Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών αυτοματισμών γραφείου"
Ημ/νια: 17/05/2019 11:36:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΗΟΩΛΨ-3Γ2

03 Απόφαση Δημάρχου για τεκμηρίωση
Θέμα: 03 Απόφαση Δημάρχου για τεκμηρίωση
Ημ/νια: 17/05/2019 11:32:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΠ3ΩΛΨ-ΔΓΩ