ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

469/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Θέμα: 469/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 25/09/2017 12:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΓΓΩΛΨ-66Κ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 25/09/2017 12:10:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΓΒΩΛΨ-ΥΦΩ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 25/09/2017 10:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΣ4ΩΛΨ-ΟΞΚ

320/30.8.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Προμήθεια υλικού και λογισμικού ψηφιακής υπογραφής
Θέμα: 320/30.8.2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Προμήθεια υλικού και λογισμικού ψηφιακής υπογραφής
Ημ/νια: 25/09/2017 10:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 65ΩΡΩΛΨ-923

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 25/09/2017 10:00:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω13ΧΩΛΨ-ΒΣ5

134-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Τεκμηριωμένο αιτήμα & έγκριση δαπάνης συμμετοχής στην οργάνωση του θεματικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ
Θέμα: 134-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Τεκμηριωμένο αιτήμα & έγκριση δαπάνης συμμετοχής στην οργάνωση του θεματικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ
Ημ/νια: 22/09/2017 15:10:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΑΞΩΛΨ-ΝΓΓ

463/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ
Θέμα: 463/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ
Ημ/νια: 21/09/2017 12:01:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 648ΑΩΛΨ-71Υ

182-2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης επί της 3159-08-09-2017 Ένστασης του Δημητρίου Κ. Μάρκου
Θέμα: 182-2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης επί της 3159-08-09-2017 Ένστασης του Δημητρίου Κ. Μάρκου
Ημ/νια: 21/09/2017 11:45:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΞΥΩΛΨ-Σ6Η

183-2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας»
Θέμα: 183-2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας»
Ημ/νια: 21/09/2017 11:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΓΛΩΛΨ-6ΨΒ

184-2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια υλικού και λογισμικού ψηφιακής υπογραφής»
Θέμα: 184-2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια υλικού και λογισμικού ψηφιακής υπογραφής»
Ημ/νια: 21/09/2017 11:41:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 677ΒΩΛΨ-ΧΘ5