ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Ημ/νια: 22/09/2018 16:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω37ΝΩΛΨ-ΞΝΔ

564/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Θέμα: 564/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Ημ/νια: 21/09/2018 14:44:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΔΩΛΨ-ΦΧΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ 6088, ΚΗΥ 6011, ΜΕ 66504
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ 6088, ΚΗΥ 6011, ΜΕ 66504
Ημ/νια: 21/09/2018 14:04:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Ο9ΩΛΨ-ΟΥΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ 6510, ΚΗΥ 6088, ΚΗΟ 4832, ΚΗΟ 4255
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ 6510, ΚΗΥ 6088, ΚΗΟ 4832, ΚΗΟ 4255
Ημ/νια: 21/09/2018 14:01:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΤΜΩΛΨ-ΩΕΜ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ 6353, ΚΗΥ 6011, ΜΕ 66504
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΥ 6353, ΚΗΥ 6011, ΜΕ 66504
Ημ/νια: 21/09/2018 13:58:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΒΙΩΛΨ-3ΑΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2018 13:43:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒ2ΥΩΛΨ-ΩΜΒ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2018 11:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΙΟΩΛΨ-0Ω4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/09/2018 11:18:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Χ2ΡΩΛΨ-5ΘΘ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3585
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3585
Ημ/νια: 21/09/2018 11:00:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠ71ΩΛΨ-3ΛΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Ημ/νια: 21/09/2018 10:54:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7Δ0ΧΩΛΨ-ΑΦΩ