ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

667/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Θέμα: 667/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 19/01/2018 13:08:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΨ1ΩΛΨ-ΙΣΗ

001-2018 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του «Ι.Ν. Αναλήψεως Σωτήρος Κάτω Λιβαδίου» κατά του Δήμου Κυθήρων
Θέμα: 001-2018 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του «Ι.Ν. Αναλήψεως Σωτήρος Κάτω Λιβαδίου» κατά του Δήμου Κυθήρων
Ημ/νια: 19/01/2018 11:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΠ1ΩΛΨ-ΙΚΤ

ΑΠΟΦΑΣΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 16/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 16/2018 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ημ/νια: 19/01/2018 11:27:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΧΑΩΛΨ-Χ66

002-2018 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Ανάκληση Δεσμεύσεων Οικονομικού Έτους 2017
Θέμα: 002-2018 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα: Ανάκληση Δεσμεύσεων Οικονομικού Έτους 2017
Ημ/νια: 19/01/2018 11:08:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΦΕΩΛΨ-7ΔΧ

001-2018 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ανάκληση Δεσμεύσεων Οικονομικού Έτους 2017
Θέμα: 001-2018 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Ανάκληση Δεσμεύσεων Οικονομικού Έτους 2017
Ημ/νια: 19/01/2018 11:06:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6659ΩΛΨ-ΨΞΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 17/01/2018 14:11:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΝΩΩΛΨ-ΖΚΦ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2018 09:15:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΥΑΩΛΨ-Ω2Γ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 123
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 123
Ημ/νια: 17/01/2018 09:07:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΒΟΩΛΨ-Π9Λ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΧ 2/2017
Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΧ 2/2017
Ημ/νια: 16/01/2018 12:40:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ9ΗΩΛΨ-Δ6Δ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2017
Θέμα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2017
Ημ/νια: 16/01/2018 12:37:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑΧΓΩΛΨ-9ΚΙ