ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 856/2018 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία Παιδικός Σταθμός Δήμου Κυθήρων.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 856/2018 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία Παιδικός Σταθμός Δήμου Κυθήρων.
Ημ/νια: 22/03/2019 11:48:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 65ΨΜΩΛΨ-ΧΔΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2019 10:56:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ2ΚΩΛΨ-Ξ9Ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 22/03/2019 10:54:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΡΩΛΨ-Α0Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
Ημ/νια: 22/03/2019 10:53:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 60ΡΝΩΛΨ-Λ6Γ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 864
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 864
Ημ/νια: 22/03/2019 10:49:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ7ΠΩΛΨ-ΘΦΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2019 10:45:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ75ΔΩΛΨ-18Π

16/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΜΚΑ
Θέμα: 16/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΜΚΑ
Ημ/νια: 21/03/2019 08:52:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 671ΣΩΛΨ-ΟΕΛ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 20/03/2019 13:10:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΠΚΩΛΨ-ΩΗΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 832
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 832
Ημ/νια: 20/03/2019 12:57:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω4ΡΡΩΛΨ-Τ1Ζ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 145/2019 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 145/2019 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Ημ/νια: 20/03/2019 11:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΒΒΩΛΨ-9Β1