ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

Εκπροσώπηση εκ μέρους του Δήμου Κυθήρων στο 8ο διεθνές φεστιβάλ φιλαρμονικών και χορωδιών στη Θεσσαλονίκη & πραγματοποίηση χρηστουγεννιάτικης μουδικής εκδήλωσης
Θέμα: Εκπροσώπηση εκ μέρους του Δήμου Κυθήρων στο 8ο διεθνές φεστιβάλ φιλαρμονικών και χορωδιών στη Θεσσαλονίκη & πραγματοποίηση χρηστουγεννιάτικης μουδικής εκδήλωσης
Ημ/νια: 17/11/2017 14:04:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΔΡΩΛΨ-ΗΘ0

580 απόφαση Δημάρχου Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας: «Εκπροσώπηση του Δήμου Κυθήρων στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Χορωδιών στην Θεσσαλονίκη & πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης μουσικής εκδήλωσης»
Θέμα: 580 απόφαση Δημάρχου Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας: «Εκπροσώπηση του Δήμου Κυθήρων στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Χορωδιών στην Θεσσαλονίκη & πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης μουσικής εκδήλωσης»
Ημ/νια: 17/11/2017 10:36:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗ64ΩΛΨ-9ΕΔ

579/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα: 579/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2017 10:21:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΥΤΩΛΨ-ΓΔ5

578/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Θέμα: 578/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Ημ/νια: 17/11/2017 10:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΡΟΩΛΨ-ΩΧ6

376 απόφαση δέσμευσης Φιλαρμονική
Θέμα: 376 απόφαση δέσμευσης Φιλαρμονική
Ημ/νια: 16/11/2017 14:54:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΘΞΡΩΛΨ-ΖΑΘ

255/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την εκπροσώπηση του Δήμου Κυθήρων στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Χορωδιών στην Θεσσαλονίκη & πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης μουσικής εκδήλωσης
Θέμα: 255/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την εκπροσώπηση του Δήμου Κυθήρων στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών και Χορωδιών στην Θεσσαλονίκη & πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης μουσικής εκδήλωσης
Ημ/νια: 16/11/2017 14:34:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠ3ΓΩΛΨ-ΗΧΟ

576 απόφαση Δημάρχου : Ανάθεση υπηρεσίας : «Κατάρτιση προσωπικού του Δήμου Κυθήρων με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του»
Θέμα: 576 απόφαση Δημάρχου : Ανάθεση υπηρεσίας : «Κατάρτιση προσωπικού του Δήμου Κυθήρων με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του»
Ημ/νια: 16/11/2017 13:24:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΔΘΩΛΨ-3ΣΕ

371 Δεσμευση
Θέμα: 371 Δεσμευση
Ημ/νια: 16/11/2017 10:30:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΣΞΩΛΨ-ΠΤΩ

250/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Θέμα: 250/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ημ/νια: 16/11/2017 10:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΤΛ6ΩΛΨ-469

248/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Θέμα: 248/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 16/11/2017 10:24:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧ6ΦΩΛΨ-Θ2Υ