ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

Ανάθεση Υπηρεσίας/Προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Πληροφοριακών – ΚΟΚ πινακίδων"
Θέμα: Ανάθεση Υπηρεσίας/Προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Πληροφοριακών – ΚΟΚ πινακίδων"
Ημ/νια: 13/08/2020 12:22:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΨ9ΩΛΨ-Η34

115/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020
Θέμα: 115/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020
Ημ/νια: 13/08/2020 12:21:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΣΟΩΛΨ-Υ33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 13/08/2020 11:59:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ4ΣΩΛΨ-ΜΙΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 13/08/2020 11:57:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΒΝΩΛΨ-94Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ημ/νια: 13/08/2020 11:55:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΖ5ΩΛΨ-81Φ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/08/2020 14:34:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΖ1ΩΛΨ-2ΟΔ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 12/08/2020 14:29:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΤΡΩΛΨ-Υ95

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3298
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3298
Ημ/νια: 12/08/2020 14:12:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ20ΩΛΨ-ΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3297
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 3297
Ημ/νια: 12/08/2020 14:10:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡ8ΜΩΛΨ-7ΚΛ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ
Θέμα: ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ
Ημ/νια: 12/08/2020 14:01:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤ4ΑΩΛΨ-ΞΥΩ