ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

171/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ
Θέμα: 171/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΡΣΩΛΨ-ΡΞ5

170/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Θέμα: 170/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:42:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω802ΩΛΨ-ΦΧΕ

169/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θέμα: 169/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 97ΞΩΩΛΨ-ΡΔΗ

168/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΣΤΕΡΝΙΑ, ΑΓΡΙΟΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΣΑΚΙΑ
Θέμα: 168/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΣΤΕΡΝΙΑ, ΑΓΡΙΟΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΣΑΚΙΑ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:19:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΡΑΩΛΨ-ΙΞ2

167/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Θέμα: 167/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:16:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΔΛΩΛΨ-4ΗΓ

166/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ
Θέμα: 166/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:13:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΘ3ΩΛΨ-83Ε

165/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Θέμα: 165/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:11:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ9ΑΩΛΨ-0ΗΚ

164/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΟΚΟΔΡΟΜΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Θέμα: 164/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΟΚΟΔΡΟΜΙΟΥ Δ.Κ. ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:08:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΡΓΩΛΨ-ΠΞ5

163/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Θέμα: 163/2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ημ/νια: 26/04/2018 14:05:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΔ1ΩΛΨ-ΧΒ3

162/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Θέμα: 162/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 26/04/2018 13:55:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 617ΚΩΛΨ-ΥΤΗ