ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Θέμα: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2017 13:53:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΞΔΩΛΨ-ΦΒΤ

357 απόφαση Δημάρχου : Έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την «Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας»
Θέμα: 357 απόφαση Δημάρχου : Έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την «Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας»
Ημ/νια: 27/07/2017 13:51:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΓΠΩΛΨ-ΩΧ9

119-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»
Θέμα: 119-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ»
Ημ/νια: 27/07/2017 13:33:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΨΠΩΛΨ-Σ4Σ

118-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»
Θέμα: 118-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»
Ημ/νια: 27/07/2017 13:23:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΜΟΩΛΨ-0ΛΠ

117-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»
Θέμα: 117-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»
Ημ/νια: 27/07/2017 13:21:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Π66ΩΛΨ-3Δ8

116-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
Θέμα: 116-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»
Ημ/νια: 27/07/2017 13:14:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω362ΩΛΨ-8ΝΕ

115-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ»
Θέμα: 115-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ»
Ημ/νια: 27/07/2017 13:10:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 69ΔΗΩΛΨ-Ξ9Δ

114-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»
Θέμα: 114-2017 απόφαση Δ.Σ. με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ»
Ημ/νια: 27/07/2017 13:06:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΑΗΩΛΨ-ΖΟΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/07/2017 12:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΒΧΩΛΨ-6ΔΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/07/2017 10:53:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΗ9ΩΛΨ-3ΩΛ