ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

080/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΕΡΓΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Θέμα: 080/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΕΡΓΩΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ημ/νια: 05/06/2020 13:01:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΡΚΩΛΨ-ΝΡΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 12:59:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΖΕΩΛΨ-2Υ0

079/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ COVID19
Θέμα: 079/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ COVID19
Ημ/νια: 05/06/2020 12:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Ζ7ΗΩΛΨ-ΘΓ4

074/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΙΑΡΑΔΙΚΩΝ
Θέμα: 074/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΙΑΡΑΔΙΚΩΝ
Ημ/νια: 05/06/2020 12:49:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΑΩΛΨ-8ΡΘ

073/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΓΕΦ
Θέμα: 073/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ -ΓΕΦ
Ημ/νια: 05/06/2020 12:44:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΕΩΛΨ-ΙΑΘ

Απόφαση Δημάρχου για τεκμηρίωση Υπηρεσίας/Προμήθειας με τίτλο "Κατασκευή και συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων"
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τεκμηρίωση Υπηρεσίας/Προμήθειας με τίτλο "Κατασκευή και συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων"
Ημ/νια: 05/06/2020 12:30:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΚΝΩΛΨ-ΜΧ1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 11:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΨΘΩΛΨ-50Γ

τεκμηριωμένο ανταλλακτικά RAM
Θέμα: τεκμηριωμένο ανταλλακτικά RAM
Ημ/νια: 05/06/2020 11:30:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΝ8ΩΛΨ-3Α2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 10:25:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΩΚΩΛΨ-Ω7Θ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 05/06/2020 10:08:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ9ΡΩΛΨ-ΑΩΚ