ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1/2019
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1/2019
Ημ/νια: 17/01/2019 14:10:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Ρ1ΙΩΛΨ-Ρ0Β

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 17/01/2019 13:00:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ0ΟΩΛΨ-Β6Σ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 129
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 129
Ημ/νια: 17/01/2019 12:53:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΙΗΩΛΨ-ΜΡ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ημ/νια: 17/01/2019 09:51:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ5ΑΩΛΨ-ΛΧΛ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ημ/νια: 16/01/2019 10:37:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΡΜΩΛΨ-5Κ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 15/01/2019 13:56:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7Μ5ΧΩΛΨ-9ΜΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
Ημ/νια: 08/01/2019 13:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5Ε1ΩΛΨ-ΦΨ0

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2019 13:16:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΨΗΩΛΨ-ΤΨΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 39
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 39
Ημ/νια: 08/01/2019 13:08:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 60ΜΜΩΛΨ-ΜΨΚ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 08/01/2019 12:57:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΡΠΗΩΛΨ-3Ε5