ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 22/01/2020 12:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΚΖΩΛΨ-6ΞΧ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 186
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 186
Ημ/νια: 22/01/2020 11:56:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΙ5ΩΛΨ-ΓΓΖ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ημ/νια: 22/01/2020 11:01:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 66ΛΚΩΛΨ-ΑΛΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 21/01/2020 14:52:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΟΨΩΛΨ-9Ρ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 21/01/2020 14:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 970ΧΩΛΨ-ΟΙΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 21/01/2020 14:49:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 61ΟΝΩΛΨ-8Ν9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/01/2020 12:23:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΚΤΩΛΨ-ΥΗΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/01/2020 12:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΖΗΩΛΨ-ΔΙΚ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 169
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 169
Ημ/νια: 21/01/2020 12:09:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΒΡ7ΩΛΨ-1ΗΕ

Απόφαση 27/2020 Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων μηνός Δεκεμβρίου 2019
Θέμα: Απόφαση 27/2020 Υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος για τακτικές αποδοχές υπαλλήλων μηνός Δεκεμβρίου 2019
Ημ/νια: 21/01/2020 12:05:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω7ΨΝΩΛΨ-Η1Π