ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

068-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Τροποποίηση της 54-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ
Θέμα: 068-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Τροποποίηση της 54-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ
Ημ/νια: 21/04/2017 15:06:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΤΜΩΛΨ-Ψ4Ι

067-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”
Θέμα: 067-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”
Ημ/νια: 21/04/2017 15:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΝΝΩΛΨ-3ΚΧ

066-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση μελέτης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων»
Θέμα: 066-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση μελέτης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων»
Ημ/νια: 21/04/2017 15:04:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΖΨΩΛΨ-40Σ

065-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση μελέτης για το έργο με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή δημοτικής οδοποιίας»
Θέμα: 065-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση μελέτης για το έργο με τίτλο «Συντήρηση - επισκευή δημοτικής οδοποιίας»
Ημ/νια: 21/04/2017 15:03:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨΡΕΩΛΨ-ΛΡ0

062-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διάνοιξη - βελτίωση οδού Βάνη-Μυρτίδια»
Θέμα: 062-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Διάνοιξη - βελτίωση οδού Βάνη-Μυρτίδια»
Ημ/νια: 21/04/2017 15:01:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Μ9ΙΩΛΨ-04Λ

061-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επισκευή κτιρίου νηπιαγωγείου Κυθήρων»
Θέμα: 061-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επισκευή κτιρίου νηπιαγωγείου Κυθήρων»
Ημ/νια: 21/04/2017 14:59:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ7ΣΩΛΨ-ΝΛΒ

060-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016
Θέμα: 060-2017 Απόφαση Δ.Σ. με θέμα : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κυθήρων από 01-01-2016 μέχρι 31-12-2016
Ημ/νια: 21/04/2017 14:57:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΚ8ΩΛΨ-ΑΒΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ημ/νια: 20/04/2017 12:55:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Η2ΛΩΛΨ-ΔΑΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2017 11:30:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΥΟΩΛΨ-Ε2Δ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 20/04/2017 11:14:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 60ΤΦΩΛΨ-1ΚΣ