ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 20/09/2019 14:38:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΚΒΒΩΛΨ-Ο41

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 20/09/2019 11:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΧΖΩΛΨ-ΔΙ4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:48:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 9ΞΥ2ΩΛΨ-ΑΨΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:47:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ75ΩΛΨ-ΓΕΩ

Απόφαση ανάθεσης Υπηρεσίας/Προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Κυθήρων"
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης Υπηρεσίας/Προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Κυθήρων"
Ημ/νια: 19/09/2019 14:43:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΣ9ΩΛΨ-3ΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6ΘΗΡΩΛΨ-Ο7Ω

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:33:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7Χ6ΣΩΛΨ-ΑΦ3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:31:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ0ΘΩΛΨ-ΒΚΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:21:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞ17ΩΛΨ-ΨΡ9

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2019 14:15:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 9Κ5ΥΩΛΨ-ΜΕΑ