ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2019 13:57:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2Δ8ΩΛΨ-ΡΝΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2019 13:44:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΖ6ΩΛΨ-ΦΤΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΠΑΝΤΑΣ Π.Ν.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΠΑΝΤΑΣ Π.Ν.
Ημ/νια: 23/07/2019 13:07:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ3ΨΩΛΨ-9ΣΜ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2782
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2782
Ημ/νια: 23/07/2019 13:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8Ξ5ΩΛΨ-4Ο6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2019 12:14:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΠΧ2ΩΛΨ-7ΜΕ

Ανάθεση "Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης"
Θέμα: Ανάθεση "Προμήθεια Σωλήνων Ύδρευσης"
Ημ/νια: 23/07/2019 12:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΜ7ΩΛΨ-ΘΒ3

Ανάθεση Προμήθειας "Προμήθεια κάδων απορριμάτων"
Θέμα: Ανάθεση Προμήθειας "Προμήθεια κάδων απορριμάτων"
Ημ/νια: 23/07/2019 11:31:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΥΑΧΩΛΨ-ΞΨ9

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2019 11:08:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 661ΜΩΛΨ-ΤΘΤ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημ/νια: 23/07/2019 09:49:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΡΘΩΛΨ-ΤΞΨ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ημ/νια: 23/07/2019 09:05:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΦΝΩΛΨ-Τ11