ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

Προμήθεια Ειδών Σημαιοστολισμού
Θέμα: Προμήθεια Ειδών Σημαιοστολισμού
Ημ/νια: 27/03/2017 13:51:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω72ΓΩΛΨ-79Φ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/03/2017 13:45:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΥΧΩΛΨ-7ΣΨ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/03/2017 12:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 733ΡΩΛΨ-Ω6Μ

015-2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα : Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017
Θέμα: 015-2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα : Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017
Ημ/νια: 27/03/2017 11:21:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΚΠΩΛΨ-35Ζ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 24/03/2017 14:03:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ95ΩΛΨ-ΒΤΦ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 24/03/2017 13:33:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΦ8ΩΛΨ-ΣΞΞ

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Θέμα: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 24/03/2017 10:30:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Θ4ΠΩΛΨ-6Κ4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 24/03/2017 10:19:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΧ2ΩΛΨ-ΥΞΜ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 24/03/2017 08:53:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΓΧΩΛΨ-49Λ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 23/03/2017 14:42:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΒΜΩΛΨ-Ρ0Ω