ΔΙΑΥΓΕΙΑ - Δήμος Κυθήρων

 
 

010/2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα : Κατακύρωση αποτελέσματος του έργου Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες
Θέμα: 010/2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα : Κατακύρωση αποτελέσματος του έργου Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες
Ημ/νια: 22/02/2017 15:08:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΞ6ΩΛΨ-ΨΘΖ

009/2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα : Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για υπεράσπιση Αιρετού
Θέμα: 009/2017 Απόφαση Ο.Ε. με θέμα : Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για υπεράσπιση Αιρετού
Ημ/νια: 22/02/2017 15:06:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ7ΤΩΛΨ-ΥΓΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2017 10:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 70Κ2ΩΛΨ-ΚΓ6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2017 10:13:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΒ7ΩΛΨ-4ΔΒ

7/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 4550-23,09,16 ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Θέμα: 7/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 4550-23,09,16 ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ημ/νια: 16/02/2017 10:59:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΛΟΩΛΨ-ΥΞΦ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2017 11:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ9ΡΩΛΨ-ΒΦΓ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 15/02/2017 10:49:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ2ΙΩΛΨ-Θ9Χ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ημ/νια: 13/02/2017 12:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7854ΩΛΨ-ΑΒ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 238/31/1/2017 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 238/31/1/2017 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΑΣΙΩΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 13/02/2017 12:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 7536ΩΛΨ-ΟΣ3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 10/02/2017 12:02:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΔΑ: 67ΗΙΩΛΨ-ΒΨΞ